Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé při přepravě zboží nese odpovědnost výlučně přepravce a prodávající za ně neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace prosím postupujte následovně:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky přiložte informace o důvodu reklamace a Vaši adresu

4) přiložte také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, v případě spotřebitele nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá deklarovaným parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu). Lze uplatnit také požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zákonná práva z vad

V záruční lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení, má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržením návodu k použití či špatným skladováním.

Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a to, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li spotřebitel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, být čisté a kompletní.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace e mailovou zprávou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek platných od 1. ledna 2021.

Při nákupu pro podnikatelskou činnost nebo pro právnickou osobu (na IČ) nemá kupující práva odpovídající právům na ochranu spotřebitele. V neupravených otázkách se obchodní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.