Vyhledávání

Phago’rub Gel SPS dezinfekční gel 500ml s pumpičkou - detail

SkupinaOSTATNÍ
Kód9903347
PartNoPHA038-1592
Dostupnostsklademskladem
Množství
Cena bez DPH210.26 Kč
Cena s DPH254.41 Kč
Záruka pro nepodnikatele24 Měsíce
Záruka pro firmy12 Měsíce
Statusá - TOP produkt
Phago’rub Gel SPS dezinfekční gel 500ml s pumpičkou
Obrázek je pouze ilustrační

Zařazení
Kategorie
   Drogerie a kosmetika
      AntiCovid
         Dezinfekce
      Péče o tělo
         Péče o ruce
         Antibakteriální gely
Popis produktu
VLASTNOSTI
Baktericidni, fungicidni, mykobaktericidni a virucidni u.innost
Registrovan na seznamu VAH
Vhodny pro citlivou pokožku. Zanechava pocit jemnosti.
Hypoalergenni.

NÁVOD K POUŽITÍ
Hygienickou desinfekci aplikujte na suché ruce pomocí dávkovače bez přídavku vody.Tento produkt musí být aplikován přímo na pokožku rukou. Dbejte na to, aby byl aplikován na vnitřní i vnější plochu rukou, zápěstí, palce, prsty a prostor mezi prsty.


NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje
vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235 Skladujte na dobře
větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501
Odstraňte obal/obsah předáním osobě oprávněné k likvidaci obalů.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Hygienickou desinfekci aplikujte na suché ruce
pomocí dávkovače bez přídavku vody. Tento produkt musí být aplikován
přímo na pokožku rukou. Dbejte na to, aby byl aplikován na vnitřní i vnější
plochu rukou, zápěstí, palce, prsty a prostor mezi prsty. Ruce musí být
během expozice vlhké.

EXPOZICE: 30s. Baktericidní, fungicidní,
mykobaktericidní a virucidní účinnost.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY: ethanol.

ÚČINNÉ LÁTKY: 100 g koncentrátu obsahuje při dodržení
podmínek skladování a doby spotřeby 72 g ethanolu.
Skladujte v originálním balení při teplotách +5°C až +25°C.
Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.
Zaslat informaci o produktu známému
Váš e-mail:
Zaslat na e-mail:
Komentář:
AntiSpam: 2 plus 3 =
 
Dotaz k tomuto produktu
Váš e-mail:
Telefon:
Dotaz:
AntiSpam: 2 plus 3 =